gegevensbescherming

19 Oktober 2019, 23:56

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de rectificatie of annulering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over de bescherming van gegevens. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van uw persoonlijke gegevens. Details hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-instrumenten en -instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over deze tools en uw opt-out keuzes, zie de volgende privacyverklaring.

2. Algemene en verplichte informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting bij de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Schwiha GmbH
Heckenstr. 6
86179 Augsburg
DUITSLAND

Telefoon: +49 821 / 999 792 41
E-mail: info@keyfuchs.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (artikel 21 van het DSGVO).

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP KUNST. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW RELEVANTE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DAARVOOR DWINGENDE REDENEN KUNNEN GEVEN.DE VERWERKING DIENT VOOR HET GELDEND MAKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS DE KUNST. 21 ABS. 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE BETREKKING HEEFT OP DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het DSGVO hebben de betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplaats of vermoedelijke plaats van de inbreuk hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden, kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te verwijderen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 DSGVO, dient u uw belangen af te wegen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - niet worden verwerkt - zonder uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. gegevensverzameling op deze website

koekjes

Sommige internetpagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en alleen in individuele gevallen cookies toestaan, cookies accepteren voor specifieke gevallen of ze in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandje-functie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6 lid 1 sub a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, onder b, DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien u hierom verzocht wordt.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering, herroeping van uw toestemming voor de opslag of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek, met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, onder b, DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van onze dienstverlening of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens gebeurt met het oog op de uitvoering van de door de registratie vastgestelde gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het aangaan van nieuwe contracten (art. 6 lid 1 sub b DSGVO).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u zich op deze website registreert en worden vervolgens gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaar functie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden naast uw commentaar ook de gegevens op het moment van het maken van het commentaar, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die opmerkingen plaatsen. Omdat we de opmerkingen op deze website niet controleren voordat we ze activeren, hebben we deze gegevens nodig om de auteur te kunnen vervolgen in het geval van inbreuken zoals beledigingen of propaganda.

Bewaartijd van opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. het IP-adres) worden op deze website opgeslagen en blijven op deze website staan tot het moment dat de inhoud van het commentaar volledig is verwijderd of tot het commentaar om juridische redenen (bijv. beledigende opmerkingen) moet worden verwijderd.

rechtsgrond

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

4. Plugins en gereedschappen

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video hebben bekeken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbescherming. YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, of u nu wel of niet een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Dit zal de YouTube-server vertellen welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je YouTube in staat stellen je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie over bezoekers van deze website te verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het begin van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden gestart waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6 lid 1 sub a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over privacy op YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokken persoon door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina's worden geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere ondertekenaar van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten op te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere met het gebruik van onze website samenhangende diensten te verlenen.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component Om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens om provisieboekhouding mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds aangegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-on wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokken persoon de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon die te wijten is aan zijn invloedssfeer, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

 

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Ads

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google Ads op deze website geïntegreerd. Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google Ads stelt een adverteerder in staat om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren waarmee een advertentie alleen wordt getoond in de zoekresultaten van Google als de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat ophaalt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden naar onderwerprelevante websites gedistribueerd.

De werkmaatschappij voor de services van Google Ads is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google Ads is om op onze website te adverteren door interessegerelateerde advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje uit een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie stelt zowel wij als Google in staat om te begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, verkopen heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die worden verzameld door het gebruik van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google Ads-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokken persoon wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds aangegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google Ads geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link https://www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elk van de internetbrowsers die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Matomo

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Matomo-component op deze website geïntegreerd. Matomo is een open source softwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's. Een webanalysetool verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website terecht is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De software wordt beheerd op de server van de verantwoordelijke voor de verwerking; de logbestanden, die gevoelig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van de Matomo-component is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van deze website te evalueren en om online rapporten samen te stellen waarin de activiteiten op onze website worden weergegeven.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de instelling van de cookie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de Matomo-component gevraagd om gegevens naar onze server te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces krijgen we kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, waardoor we onder andere de herkomst van de bezoekers en klikken kunnen begrijpen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar onze server gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Wij geven deze persoonsgegevens niet door aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds aangegeven, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Matomo een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Matomo geplaatste cookie op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Matomo gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en om het verzamelen ervan te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokken persoon "Do Not Track" in zijn browser instellen.

Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de website van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig kan worden gebruikt door de betrokken persoon.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Matomo zijn te vinden op https://matomo.org/privacy/.

5. Online marketing en partnerprogramma's

Amazon Affiliate Programma

De exploitanten van deze website nemen deel aan het Amazone-EU-partnerprogramma van de EU. Op deze website zijn advertenties en links naar de Amazon.co.uk site geïntegreerd via Amazon, waar we geld kunnen verdienen door terugbetaling van advertentiekosten. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te volgen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de affiliate link op deze website heeft geklikt.

Amazon-cookies" worden opgeslagen op basis van art. 6 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft hier een gerechtvaardigd belang bij, aangezien de hoogte van zijn affiliate vergoeding alleen door de cookies kan worden bepaald.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon, zie de privacyverklaring van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8odeId=3312401